AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME / ASDEP GÖREVLİSİ ALIM İLANI 2017


 
GENEL BİLGİLER 
Kars  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerimizde  görevlendirilmek üzere tercihen 4 kadın ve 4 erkek olmak üzere toplam 8 kişi özel hizmet alımı ASDEP/Danışma-Yönlendirme  elemanı alımı yapılacaktır.   Başvurular 27 Mart-  7 Nisan 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Mülakata hak kazanan kişilerin listesi ve mülakat tarihleri ve diğer konular Müdürlüğümüz web sayfasından daha sonra ilan edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması.
7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmayan,
8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 Lisans yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan, 
10. Başvuruda bulunan adayların İl Müdürlüğünce en yüksek puana gore yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten çıkması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir.)

 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
3- Adli Sicil Kaydı
4- Askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmasını  gösterir belge.
5- Sağlık Raporu (tek hekimden çalışabilir raporu)
6- Diploma Aslı ve Fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir)
7- 2015-2016 KPSS-P3 Sonuç Belgesi
8- İkametgah Belgesi
9-  CV- Kısa Özgeçmiş
10- Başvuruda bulunacak kişi  tarafından doldurulacak, web sitemizde yer alan başvuru formu 
 
Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 27.03.2017 Pazartesi tarihinden itibaren 07.04.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle, İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.  Posta veya 2. şahıslar v.b. değişik yollarda yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU YERİ
Kars Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 
ADRES: 
Ortakapı Mah. Resul Yıldız Cad. No:5
KARS

TELEFON:
0474 214 14 33

ASDEP ÖN BAŞVURU FORMU LİNKİ


http://kars.aile.gov.tr/data/58d4d5f06914073a14a5b565/ASDEPBASVURUFORMU.docx